รับรางวัลโครงการประกวดการแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563

             นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

             จำนวน 3 รางวัล คือ 
             รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
                 น.ส.ปณิษฐา เกตุชาญชัย จากหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                 ผลงาน: การจัดการลดความสูญเสียในคลังสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำตาล ควบคุมโดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
                 นายบารเมษฐ์ ฤกษ์นิพิฐชัย จากหลักสูตร ศศ.บ.นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
                 ผลงาน: แผนพัฒนาชุมชนปลายบางเพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ควบคุมโดย อ.ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
                 น.ส.พรนภา เด่นจารุกูล จากหลักสูตร วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
                 ผลงาน: ศึกษาคุณภาพชิ้นงานจากการนำทอง 10K กลับมาหล่อใหม่และปรับปรุงสูตรโลหะตามสมบัติทางโลหะวิทยา ควบคุมโดย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี

     

ภาพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี