โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Dare to Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Dare to Change ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ดังนี้ 

             • การบรรยายพิเศษ เรื่อง "อุดมศึกษาในยุค New Normal"
                โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการอุดมศึกษา
             • การเสวนา หัวข้อ เรื่อง "แรงบันดาลใจและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ"
                โดย รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
                       ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ
                       อ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล
                       รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สวทันพรกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร