ประชุมหารือการจัดทำ Digital Transcript

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำ Digital Transcipt ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา