โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม"

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม" โดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และ รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ 

     

     

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา