ภาพกิจกรรม ประจำปี 2564

►  รายชื่อกิจกรรม/โครงการ ในปี 2564
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) อบรมเสริมสรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "การผลิตสื่อเสียง หรือ Podcast" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรในยุค New Normal เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
►  รางวัลที่ได้รับ ในปี 2564
• รับมอบเกียรติบัตรองค์กรนำออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ในงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
• มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน UKPSF เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564รับรางวัลใน