มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน UKPSF

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับอาจารย์ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ SFHEA ในระดับ SFHEA คนที่ 40 และ 50 ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเดินสายอบรม Workshop การปรับปรุงหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 
             ลำดับที่ 40 รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
             ลำดับที่ 50 ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา