โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) อบรมเสริมสรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "การผลิตสื่อเสียง หรือ Podcast"

             ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) อบรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "การผลิตสื่อเสียง หรือ Podcast" ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยมี อ.ดร.อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา อาจารย์อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยสิน และ อาจารย์อธิป เตชะพงศธร เป็นวิทยากร

     

     

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา