การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรในยุค New Normal

             ภาพบรรยากาศการจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรในยุค New Normal" ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร

     

     

     

     

          

ภาพถ่าย: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ