ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "Academic Development Training Week in December 2021"

กรุณา คลิ๊ก บนหัวข้อการอบรมเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อ

การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้  โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  วันที่ 13 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.

เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF รุ่นที่ 5  โดย รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) วันที่ 13 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 - 16.00 น.

Design thinking โดย อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

Creativity-based Learning & Portfolio โดย ผศ.ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน, อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข และ อาจารย์นัดดาวดี บุญญะเดโช วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

Project-based Learning โดย อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ และ อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (Infographic) โดย อ.ดร.อภิชญา อังคะวิภาต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (VDO) โดย อ.ดร.อธิป เตชะพงศธร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยเสียง (Podcast) โดย อาจารย์อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์, อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน และ อาจารย์ ดร.อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (cognitive)  โดย ผศ.ดร.พนิดา ศกุนตนาค คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (affective) โดย ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (psychomotor) โดย ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น.

Jigsaw Technique: สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

Problem-based Learning (PBL) โดย อาจารย์อาย์ต อาดำ และ คณะ  คณะแพทยศาสตร์  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

Team-based Learning (TBL)  โดย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

Gamification เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม โดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

กลุ่มเครื่องมือสำหรับเกมการเรียนรู้  โดย อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

กลุ่มเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่มเครื่องมือสำหรับระดมสมองและแผนผังความคิด โดย ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.