รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้"

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป        

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4 รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
6 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
8 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา แจ่มผล คณะเภสัชศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
12 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์
16 อาจารย์ อภิชัย แผลงศร คณะแพทยศาสตร์
17 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อลีนา สรรค์ธีรภาพ คณะแพทยศาสตร์
19 รองศาสตราจารย์ ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์
20 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
21 อาจารย์ พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย คณะแพทยศาสตร์
22 อาจารย์ ผกาพรรณ กิตติโชคชัย คณะแพทยศาสตร์
23 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต คณะแพทยศาสตร์
24 อาจารย์ ภูริชญา อรรถวิภัชน์ คณะแพทยศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ ประมงค์ คณะแพทยศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. จรรยารักษ์ สุริยุทธ คณะแพทยศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. ปุณยาภร รัตนชีวร คณะแพทยศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา จงอรุณงามแสง คณะแพทยศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบำบัด
31 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
32 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบำบัด
34 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบำบัด
36 อาจารย์ ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด
37 อาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด
38 อาจารย์ รุจิรวรรณ บุปผาพรหม คณะกายภาพบำบัด
39 อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิชย์ คณะกายภาพบำบัด
40 อาจารย์ ดร. ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบำบัด
41 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์​ รุณรงค์ คณะกายภาพบำบัด
42 อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร โกสุวินทร์ คณะกายภาพบำบัด
43 อาจารย์ ดร. ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
44 อาจารย์ ดร. พรพรหม เชยะสิทธิ์ คณะกายภาพบำบัด
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิสา ศรีชลเพ็ชร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
46 อาจารย์ กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร คณะทันตแพทยศาสตร์
47 อาจารย์ พิณแข รัชนี คณะทันตแพทยศาสตร์
48 อาจารย์ ณัฐวดี เองสมบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ สมบุญธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
50 อาจารย์ วรชน ยุกตานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
51 อาจารย์ ดร. สินีภัทร์ ตลึงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ภัทรายุ แต่บรรพกุล คณะทันตแพทยศาสตร์
53 อาจารย์ ดร. ณัฐินี ฐานะจาโร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
55 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลภา จิระรัตนวรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา สุขวัจนี คณะพยาบาลศาสตร์
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ไผ่ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์
59 อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
61 อาจารย์ ดร. ธเนตร ตัญญวงษ์ คณะพลศึกษา
62 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
63 อาจารย์ อารี ตีรณปัญญา คณะพลศึกษา
64 อาจารย์ ดร. พนิตา คำภูษา คณะพลศึกษา
65 อาจารย์ ดร. ลักษมี ฉิมวงษ์ คณะพลศึกษา
66 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ คณะพลศึกษา
68 อาจารย์ ดร. พันธสิริ คำทูล คณะพลศึกษา
69 อาจารย์ ดร. ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล คณะพลศึกษา
70 อาจารย์ ดร. อนุศักดิ์ สุคง คณะพลศึกษา
71 อาจารย์ ดร. จิราวรรณ ตอฤทธิ์ คณะพลศึกษา
72 อาจารย์ ดร. ชินะโอภาส สะพานทอง คณะพลศึกษา
73 อาจารย์ Chiem Nguyen คณะมนุษยศาสตร์
74 รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ คณะมนุษยศาสตร์
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ คณะมนุษยศาสตร์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิอร พรอำไพสกุล คณะมนุษยศาสตร์
77 อาจารย์ สิรวิชญ์ ธรรมพานิช คณะมนุษยศาสตร์
78 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
80 อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ ยี่สิ้น คณะวิทยาศาสตร์
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา สิรสุนทร คณะวิทยาศาสตร์
82 อาจารย์ ดร. เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
83 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
84 อาจารย์ ดร. นภา แซ่เบ๊ คณะวิทยาศาสตร์
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล สุขพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
86 อาจารย์ มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์
87 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
89 อาจารย์ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์
90 อาจารย์ ดร. จามรี อมรโกศลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ โสธะโร คณะวิทยาศาสตร์
92 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาภรณ์​ แสงงาม คณะวิทยาศาสตร์
94 อาจารย์ ดร. พิรพรรณ พลบุรี คณะวิทยาศาสตร์
95 อาจารย์ ดร. ศุภร คนธภักดี คณะวิทยาศาสตร์
96 รองศาสตราจารย์ ธนยศ อริสริยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
97 รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตร คะระนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
99 อาจารย์ ดร. ภัทริน โมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิลดา หวังพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
101 อาจารย์ ดร. ศุภัชญา โชตยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
102 อาจารย์ ดร. วราธร ปัญญางาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิชฌน์เศก ย่านเดิม คณะศิลปกรรมศาสตร์
104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษ์สินี อัครศวะเมฆ คณะศิลปกรรมศาสตร์
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
106 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกฤต ใจสุดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
108 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
109 อาจารย์ ดร. วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช คณะศิลปกรรมศาสตร์
110 อาจารย์ กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ คณะศิลปกรรมศาสตร์
111 อาจารย์ ดร. สุวิชา วันสุดล คณะศึกษาศาสตร์
112 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่ม​จันทร์​ ศรี​อรุณ​รัศมี​ คณะศึกษาศาสตร์
114 อาจารย์ นฤมล พระใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวิกา ตั้ง​ประภา​ คณะศึกษาศาสตร์
117 อาจารย์ สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
118 อาจารย์ สุภโชค เรืองศรี คณะศึกษาศาสตร์
119 อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ สัจจพิบูล คณะศึกษาศาสตร์
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข คณะศึกษาศาสตร์
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย คณะสังคมศาสตร์
123 รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ คณะสังคมศาสตร์
124 อาจารย์ ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
125 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล คณะสังคมศาสตร์
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเดช โลศิริ คณะสังคมศาสตร์
127 อาจารย์ ดร. ชมชนก อรุณปลอด คณะสังคมศาสตร์
128 อาจารย์ ดร. อสมาภรณ์ สิทธิ คณะสังคมศาสตร์
129 รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล บัณฑิตวิทยาลัย
130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย
131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารมย์ จันทะสอน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
132 อาจารย์ ดร. พชรพล อินทุเวศ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
133 อาจารย์ ดร. ศศิธร โคสุวรรณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
134 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เหมะรักษ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ยุวโกศล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
136 อาจารย์ ดร. ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
137 อาจารย์ ดร. วรัมพาณ์​ อินทราง​กูร​ ณ​ อยุธยา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
138 อาจารย์ ดร. ญาณภา บุญประกอบ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
139 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช ราชประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
140 อาจารย์ ธนวรรณ วรสิงห์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
141 อาจารย์ ดร. ภิสุดา แสงซื่อ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
142 อาจารย์ สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
143 อาจารย์ ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
144 อาจารย์ พญ.วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
145 อาจารย์ พญ ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
146 อาจารย์ กอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
147 อาจารย์ วิจักษ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
148 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
149 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
151 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ศิริกิจ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
153 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
154 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
155 อาจารย์ ยุวารินทร์ ธนกัญญา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
156 อาจารย์ ดร. พนัส จันทร์เปล่ง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
157 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
158 อาจารย์ ดร. ธรรมนูญ สะเทือนไพร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ศรีรมรื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ศรีรมรื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์