รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Design thinking"

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
2 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. วิภาพร เสรีเด่นชัย คณะเภสัชศาสตร์
5 อาจารย์ สุทธิดา พลายงาม คณะเศรษฐศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ อภิชัย แผลงศร คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์
14 อาจารย์ อารี ตีรณปัญญา คณะพลศึกษา
15 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. เพชรวิภา คงอ่ำ คณะมนุษยศาสตร์
17 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์
18 อาจารย์ วรพงษ์​ เจริญกรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล คณะมนุษยศาสตร์
20 อาจารย์ ดร. ชัชฎาภรณ์ พิณทอง คณะวิทยาศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. สุกัญญา สุขศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อาจารย์ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา ตังเดชะหิรัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
25 อาจารย์ ชิตพล เปลี่ยนศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์
26 อาจารย์ ณัฐวดี ศรีคชา คณะศิลปกรรมศาสตร์
27 อาจารย์ ณิรชญา จังติยานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
28 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. วิภาต วิบูลย์ภาณุเวล คณะศิลปกรรมศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
31 อาจารย์ ดร. ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ คณะศึกษาศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรใจ ลี่ทองอิน คณะศึกษาศาสตร์
33 อาจารย์ ดร. ภารดี กำภู ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
35 อาจารย์ สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
36 อาจารย์ สุภโชค เรืองศรี คณะศึกษาศาสตร์
37 อาจารย์ ดร. ปิยะนาถ อังควาณิชกุล คณะสังคมศาสตร์
38 รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ คณะสังคมศาสตร์
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขริษฐา สาลีหมัด บัณฑิตวิทยาลัย
40 อาจารย์ ดร. ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
41 อาจารย์ ดร. ญาณภา บุญประกอบ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
42 อาจารย์ ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
43 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
46 อาจารย์ ดร. มานิดา ชอบธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
47 อาจารย์ ยุวารินทร์ ธนกัญญา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา