รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"Creativity-based Learning & Portfolio"

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป    

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเพชร แก้วเกษ คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ วรรณคล เชื้อมงคล คณะเภสัชศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
7 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณะเศรษฐศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
9 รองศาสตราจารย์ ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์
10 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล คณะแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย คณะแพทยศาสตร์
12 อาจารย์ ชญานิศ ชินานุวัติวงศ์ คณะแพทยศาสตร์
13 อาจารย์ ผกาพรรณ กิตติโชคชัย คณะแพทยศาสตร์
14 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต คณะแพทยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. อรรถบุญญ์​ วัฒน์ธ​รร​มา​วุธ​ คณะแพทยศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบำบัด
19 อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะกายภาพบำบัด
20 อาจารย์ ดร. ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
22 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ ชัยคีรี คณะกายภาพบำบัด
24 อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร คณะกายภาพบำบัด
25 อาจารย์ รุจิรวรรณ บุปผาพรหม คณะกายภาพบำบัด
26 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
27 อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล คณะกายภาพบำบัด
28 อาจารย์ ดร. พรพรหม เชยะสิทธิ์ คณะกายภาพบำบัด
29 อาจารย์ จินตนา ตันหยง คณะกายภาพบำบัด
30 อาจารย์ นายสุวัฒน์ จิตรดำรงค์ คณะกายภาพบำบัด
31 อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล คณะกายภาพบำบัด
32 อาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลภา จิระรัตนวรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา สุขวัจนี คณะพยาบาลศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ไผ่ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์
36 อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
38 อาจารย์ ดร. ธเนตร ตัญญวงษ์ คณะพลศึกษา
39 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
40 อาจารย์ ดร. ลักษมี ฉิมวงษ์ คณะพลศึกษา
41 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
42 อาจารย์ สุธีรา เมืองนาโพธิ์ คณะพลศึกษา
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร คณะมนุษยศาสตร์
44 รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ คณะมนุษยศาสตร์
45 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
47 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
48 อาจารย์ ดร. ศุภร คนธภักดี คณะวิทยาศาสตร์
49 รองศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษ์สินี อัครศวะเมฆ คณะศิลปกรรมศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
53 อาจารย์ ดร. ณพงศ หอมแย้ม คณะศิลปกรรมศาสตร์
54 อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกฤต ใจสุดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
56 อาจารย์ ดร. อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
57 อาจารย์ กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ คณะศิลปกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่ม​จันทร์​ ศรี​อรุณ​รัศมี​ คณะศึกษาศาสตร์
60 อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ คุณชื่น คณะศึกษาศาสตร์
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิกา ตั้งประภา คณะศึกษาศาสตร์
62 อาจารย์ ดร. ชมชนก อรุณปลอด คณะสังคมศาสตร์
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
64 อาจารย์ ดร. ประภัสสร ยอดสง่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ลาภเกิน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
66 อาจารย์ รัตนวดี​ เศรษฐ​จิตร​ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
67 อาจารย์ ดร. อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
68 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
69 อาจารย์ ดร. ภิสุดา แสงซื่อ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
70 อาจารย์ พญ.วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
72 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
73 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
74 อาจารย์ ดร. ธรรมนูญ สะเทือนไพร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้