รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (Infographic)"

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเพชร แก้วเกษ คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ วรรณคล เชื้อมงคล คณะเภสัชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
7 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. สุภาพร วิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ เสริมศรี พงษ์รัตนกูล คณะแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ อันญา กุลบุญ คณะแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ อภิชัย แผลงศร คณะแพทยศาสตร์
12 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
13 รองศาสตราจารย์ ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์
14 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล คณะแพทยศาสตร์
15 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร บุรีรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
19 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
20 รองศาสตราจารย์ ดร. รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลภา จิระรัตนวรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา สุขวัจนี คณะพยาบาลศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
24 อาจารย์ ดร. ธเนตร ตัญญวงษ์ คณะพลศึกษา
25 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย คณะมนุษยศาสตร์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล คณะมนุษยศาสตร์
28 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
31 อาจารย์ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์
32 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
33 อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ คุณชื่น คณะศึกษาศาสตร์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย คณะสังคมศาสตร์
36 อาจารย์ ดร. ปิยะนาถ อังควาณิชกุล คณะสังคมศาสตร์
37 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล คณะสังคมศาสตร์
38 อาจารย์ ดร. ญาณภา บุญประกอบ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
39 อาจารย์ ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
40 อาจารย์ พญ.วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
42 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
43 อาจารย์ วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช คณะศิลปกรรมศาสตร์