รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (VDO)"

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเพชร แก้วเกษ คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
5 อาจารย์ ดร. พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ วรรณคล เชื้อมงคล คณะเภสัชศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี คณะเภสัชศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. พร้อมจิต ศรียาภัย คณะแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. สุภาพร วิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์
12 อาจารย์ เสริมศรี พงษ์รัตนกูล คณะแพทยศาสตร์
13 อาจารย์ อันญา กุลบุญ คณะแพทยศาสตร์
14 อาจารย์ อภิชัย แผลงศร คณะแพทยศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า คณะแพทยศาสตร์
16 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
17 รองศาสตราจารย์ ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์
18 อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะกายภาพบำบัด
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา สิรสุนทร คณะวิทยาศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย คณะสังคมศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา