รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยเสียง (Podcast)"

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
5 อาจารย์ พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย คณะแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. อรรถบุญญ์​ วัฒน์ธ​รร​มา​วุธ​ คณะแพทยศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ ดร. ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ นายสุวัฒน์ จิตรดำรงค์ คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ จินตนา ตันหยง คณะกายภาพบำบัด
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ไผ่ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. ลักษมี ฉิมวงษ์ คณะพลศึกษา
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
20 อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
21 รองศาสตราจารย์ ดารณี ศักดิ์ศิริผล บัณฑิตวิทยาลัย
22 อาจารย์ ดร. ประภัสสร ยอดสง่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
23 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
24 อาจารย์ ดร. ธฤษวรรณ อัมพรมหา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
25 อาจารย์ กอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
26 อาจารย์ วิจักษ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
27 อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
29 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา