รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย"

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา แจ่มผล คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
5 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะกายภาพบำบัด
7 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบำบัด
9 อาจารย์ ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์​ รุณรงค์ คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
12 อาจารย์ อารี ตีรณปัญญา คณะพลศึกษา
13 อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์ วรธำรง คณะมนุษยศาสตร์
14 อาจารย์ วรพงษ์​ เจริญกรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. สุนทรี คันธรรมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์
16 อาจารย์ สุกัญญา เรืองจรูญ คณะมนุษยศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. เพชรวิภา คงอ่ำ คณะมนุษยศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
20 อาจารย์ ดร. สุกัญญา สุขศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. ศุภร คนธภักดี คณะวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม คณะศึกษาศาสตร์
23 อาจารย์ สุภโชค เรืองศรี คณะศึกษาศาสตร์
24 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร คณะสังคมศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเดช โลศิริ คณะสังคมศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. ญาณภา บุญประกอบ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
27 อาจารย์ ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
28 อาจารย์ มานิดา ชอบธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
29 อาจารย์ ยุวารินทร์ ธนกัญญา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
30 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
31 อาจารย์ ดร. กสิมา กิติยานันท์ คณะกายภาพบำบัด
32 อาจารย์ ฐิติมา กมลเนตร คณะมนุษยศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์