รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย"

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ พรพิมล โคตรนาวัง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
2 อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์
5 อาจารย์ มนัสนันท์ รวีสุนทรเกียรติ คณะแพทยศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบำบัด
7 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
8 รองศาสตราจารย์ ดร. รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด
9 อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร คณะกายภาพบำบัด
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิชย์ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. พรพรหม เชยะสิทธิ์ คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ วรชน ยุกตานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. ธเนตร ตัญญวงษ์ คณะพลศึกษา
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพญาดา สังข์ทอง คณะพลศึกษา
18 อาจารย์ ดร. ลักษมี ฉิมวงษ์ คณะพลศึกษา
19 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
20 อาจารย์ สุธีรา เมืองนาโพธิ์ คณะพลศึกษา
21 อาจารย์ ดร. พันธสิริ คำทูล คณะพลศึกษา
22 อาจารย์ ดร. ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล คณะพลศึกษา
23 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีชัย อวยพรกชกร คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. เกศินี ครุณาสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา สาลีหมัด บัณฑิตวิทยาลัย
29 อาจารย์ ดร. ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
30 อาจารย์ ดร. ภิสุดา แสงซื่อ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี กล้าหาญ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
32 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
34 อาจารย์ ดร. ธรรมนูญ สะเทือนไพร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
35 อาจารย์ ดร. เมทินี ทนงกิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด