รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย"

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 รองศาสตราจารย์ วรรณคล เชื้อมงคล คณะเภสัชศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 อาจารย์ ดร. อรรถบุญญ์​ วัฒน์ธ​รร​มา​วุธ​ คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ ชัยคีรี คณะกายภาพบำบัด
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ จินตนา ตันหยง คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ คณะกายภาพบำบัด
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา สุขวัจนี คณะพยาบาลศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ วรรธนะอมร คณะพยาบาลศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
20 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
21 อาจารย์ Chiem​ Nguyen​ คณะมนุษยศาสตร์
22 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
24 อาจารย์ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
26 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
28 อาจารย์ ดร. ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ คณะศึกษาศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. โอภาส สุขหวาน คณะศึกษาศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แจ่ม​จันทร์​ ศรี​อรุณ​รัศมี​ คณะศึกษาศาสตร์
32 อาจารย์ นฤมล พระใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
34 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรใจ ลี่ทองอิน คณะศึกษาศาสตร์
36 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข คณะศึกษาศาสตร์
38 อาจารย์ ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล บัณฑิตวิทยาลัย
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามมิติ สุขบรรจง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
42 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ศิริกิจ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา