รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"Jigsaw Technique: สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน"

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5 รองศาสตราจารย์ วรรณคล เชื้อมงคล คณะเภสัชศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล คณะเศรษฐศาสตร์
8 อาจารย์ เสริมศรี พงษ์รัตนกูล คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. อรรถบุญญ์​ วัฒน์ธ​รร​มา​วุธ​ คณะแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ จินตนา ตันหยง คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. พรพรหม เชยะสิทธิ์ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. พีรยา เต็มเจริญสุข คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิชย์ คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
17 อาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
18 อาจารย์ ดร. ลักษมี ฉิมวงษ์ คณะพลศึกษา
19 อาจารย์ ดร. เพชรวิภา คงอ่ำ คณะมนุษยศาสตร์
20 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์
21 รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ คณะมนุษยศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา สิรสุนทร คณะวิทยาศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีชัย อวยพรกชกร คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
25 อาจารย์ กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ คณะศิลปกรรมศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช ราชประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
28 อาจารย์ ดร. ภิสุดา แสงซื่อ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
29 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
32 อาจารย์ ฐิติมา กมลเนตร คณะมนุษยศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ คณะกายภาพบำบัด