รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"Problem-based Learning (PBL)"

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
2 อาจารย์ วิภาพร เสรีเด่นชัย คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศรา วงศ์ทอง คณะแพทยศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญฺ อลีนา สรรค์ธีรภาพ คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนั คณะแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
9 อาจารย์ ดร. ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร คณะกายภาพบำบัด
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ ดร. พนิตา คำภูษา คณะพลศึกษา
14 อาจารย์ ดร. จามรี อมรโกศลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
15 อาจารย์ มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. ภัทริน โมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
18 อาจารย์ สุภโชค เรืองศรี คณะศึกษาศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
20 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี กล้าหาญ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา