รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"Gamification เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม"

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์
7 อาจารย์ สุทธิดา พลายงาม คณะเศรษฐศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร บุรีรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า คณะแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ ศิริวรรณ ปาละวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. กสิมา กิติยานันท์ คณะกายภาพบำบัด
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์​ รุณรงค์ คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะกายภาพบำบัด
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
18 อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร คณะกายภาพบำบัด
19 อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ คณะกายภาพบำบัด
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. ธเนตร ตัญญวงษ์ คณะพลศึกษา
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
23 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
24 อาจารย์ อารี ตีรณปัญญส คณะพลศึกษา
25 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
26 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
28 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
30 อาจารย์ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฏฐิกา สุนทรธนผล คณะศิลปกรรมศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษ์สินี อัครศวะเมฆ คณะศิลปกรรมศาสตร์
33 อาจารย์ ดร. สมพงษ์ ลีระศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่ม​จันทร์​ ศรี​อรุณ​รัศมี​ คณะศึกษาศาสตร์
35 อาจารย์ ดร. ภารดี กำภู ณอยุธยา คณะศึกษาศาสตร์
36 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย คณะสังคมศาสตร์
39 อาจารย์ ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
40 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล คณะสังคมศาสตร์
41 รองศาสตราจารย์ ดารณี ศักดิ์ศิริผล บัณฑิตวิทยาลัย
42 อาจารย์ ดร. ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
44 อาจารย์ ดร. ประภัสสร ยอดสง่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
45 อาจารย์ รัตนวดี​ เศรษฐ​จิตร​ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
46 อาจารย์ ดร. ญาณภา บุญประกอบ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
47 อาจารย์ มาลิน เดชติศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
48 อาจารย์ ดร. วรัมพาณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
49 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
51 อาจารย์ ดร. มานิดา ชอบธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ศิริกิจ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
54 อาจารย์ ยุวารินทร์ ธนกัญญา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
55 อาจารย์ ดร. ธรรมนูญ สะเทือนไพร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
56 อาจารย์ ดร. สุธิญา พูนเอียด สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้