รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"กลุ่มเครื่องมือสำหรับเกมการเรียนรู้"

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ สุวรา วัฒนพิทยกุล คณะแพทยศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร บุรีรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข คณะกายภาพบำบัด
8 อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะกายภาพบำบัด
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ ดร. ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล คณะกายภาพบำบัด
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. ธเนตร ตัญญวงษ์ คณะพลศึกษา
17 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
18 อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์ วรธำรง คณะมนุษยศาสตร์
19 อาจารย์ สุกัญญา เรืองจรูญ คณะมนุษยศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา สิรสุนทร คณะวิทยาศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
23 อาจารย์ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. ศุภร คนธภักดี คณะวิทยาศาสตร์
27 รองศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
32 อาจารย์ ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม คณะศึกษาศาสตร์
33 อาจารย์ ดร. ปิยะนาถ อังควาณิชกุล คณะสังคมศาสตร์
34 อาจารย์ ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
35 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล คณะสังคมศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร ยอดสง่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
37 อาจารย์ ดร. วรัมพาณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
38 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
39 อาจารย์ ดร. มานิดา ชอบธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
40 อาจารย์ ดร. สุนทรี สกุลพราหมณ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้