รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

"กลุ่มเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน"

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ วรรณคล เชื้อมงคล คณะเภสัชศาสตร์
5 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรานันท์ อังคณานาฏ คณะแพทยศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์
9 รองศาสตราจารย์ สุวรา วัฒนพิทยกุล คณะแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา สุขวัจนี คณะพยาบาลศาสตร์
18 อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. ธเนตร ตัญญวงษ์ คณะพลศึกษา
20 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
21 อาจารย์ อารี ตีรณปัญญา คณะพลศึกษา
22 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. ศุภร คนธภักดี คณะวิทยาศาสตร์
27 รองศาสตราจารย์ ธนยศ อริสริยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวิกา ตั้งประภา คณะศึกษาศาสตร์
32 อาจารย์ ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
33 อาจารย์ ดร. วรัมพาณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
34 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
36 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
37 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
38 อาจารย์ ดร. พนัส จันทร์เปล่ง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
39 อาจารย์ ดร. ธรรมนูญ สะเทือนไพร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้