หลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาพัฒนศึกษาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Development Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.ม. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Arts (Development Education)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.A. (Development Education)

วิชาเอก
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     1. นิสิตมีทักษะการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     2. สามารถดำเนินการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Education for development)
     3. สามารถพัฒนาและบริหารจัดการโครงการพัฒนาด้านการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. อาจารย์ นักวิชาการในหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระ

     2. นักการศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
     3. นักวิจัยด้านการพัฒนาสังคมในองค์กรภาครัฐและเอกชน
     4. พัฒนากรหรือนักวิชาชีพบริหารส่วนท้องถิ่น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีคุณสมบัติทั่วไปอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร  02-649-5000 ต่อ 12428,12429,12430,15730

http://grad.swu.ac.th