รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การจัดการเรียนรู้แบบชุดวิชา"

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

 

ลำดั ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5 รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
6 อาจารย์ ดร. ภัคจิรัตน์​ สิงหะบุตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7 อาจารย์ ดร. วิไลพร ไกรสุวรรณ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
8 อาจารย์ สิริฉัตร ชนะดัง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9 อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา มานะกิจ คณะเภสัชศาสตร์
13 อาจารย์ วิภาพร เสรีเด่นชัย คณะเภสัชศาสตร์
14 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
16 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
20 อาจารย์ นภัส วุฒิเลิศเจริญวงศ์ คณะแพทยศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. ปภาวี สมาธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. ปุณยาภร รัตนชีวร คณะแพทยศาสตร์
23 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
24 อาจารย์ มนัสนันท์ รวีสุนทรเกียรติ คณะแพทยศาสตร์
25 รองศาสตราจารย์ สิริภา ช้างศิริกุลชัย คณะแพทยศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา ศิริพรพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข คณะกายภาพบำบัด
29 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์​ รุณรงค์ คณะกายภาพบำบัด
30 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
31 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
32 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบำบัด
34 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
35 อาจารย์ ดร. พัฒนพงส์ จาติเกตุ คณะทันตแพทยศาสตร์
36 อาจารย์ ดร. จิราวรรณ ตอฤทธิ์ คณะพลศึกษา
37 อาจารย์ ดร. ชินะโอภาส สะพานทอง คณะพลศึกษา
38 อาจารย์ นุชรี เสนาคำ คณะพลศึกษา
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
40 อาจารย์ ดร. ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ คณะพลศึกษา
41 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
42 อาจารย์ ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ คณะพลศึกษา
43 อาจารย์ ดร. พานิชย์ ยามชื่น คณะพลศึกษา
44 อาจารย์ ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ คณะพลศึกษา
45 อาจารย์ ดร. สรัญญา วันจรารัตต์ คณะพลศึกษา
46 อาจารย์ ดร. สราวุธ ชัยวิชิต คณะพลศึกษา
47 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
48 อาจารย์ ดร. ฐิติมา กมลเนตร คณะมนุษยศาสตร์
49 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
50 อาจารย์ ดร. ดิษฐ์ สุทธิวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
51 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
52 อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย คณะมนุษยศาสตร์
53 รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร คณะมนุษยศาสตร์
54 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์
55 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล คณะมนุษยศาสตร์
56 อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์ วรธำรง คณะมนุษยศาสตร์
57 อาจารย์ ดร. สุพัชชา เจนณะสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์
58 อาจารย์ ดร. สุพัชรี เมนะทัต คณะมนุษยศาสตร์
59 อาจารย์ อัญมณี ชุ่มพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล คณะมนุษยศาสตร์
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
63 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ เพียซ้าย คณะวิทยาศาสตร์
65 อาจารย์ ดร. จามรี อมรโกศลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
66 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ จรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
68 อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ จรุญสุข คณะวิทยาศาสตร์
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
70 อาจารย์ ดร. นพมณี ศุภนาม คณะวิทยาศาสตร์
71 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วนากมล คณะวิทยาศาสตร์
73 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ บุญศรี คณะวิทยาศาสตร์
74 อาจารย์ ดร. พีรญา พูลผล คณะวิทยาศาสตร์
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
76 รองศาสตราจารย์ ดร. วลัยกร นิตยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
77 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
80 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
81 อาจารย์ ดร. สุชาดา พงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
82 อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช คณะวิทยาศาสตร์
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
84 อาจารย์ สุภิญญา​ วง​ษ์ศรีรักษา​ คณะวิทยาศาสตร์
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
86 รองศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ คณะวิทยาศาสตร์
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์ บุญสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
88 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา เอี่ยมบู่ คณะวิทยาศาสตร์
90 อาจารย์ ดร. อิทธิพล สังเวียนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
91 รองศาสตราจารย์ นิตต์อลิน พันธุ์อภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
92 อาจารย์ ดร. ภัทริน โมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
93 อาจารย์ ดร. วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา ตังเดชะหิรัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌานิก หวังพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
96 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
97 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
98 อาจารย์ ดร. ปรารถนา คงสำราญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
99 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ คณะศิลปกรรมศาสตร์
101 อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิชฌน์เศก ย่านเดิม คณะศิลปกรรมศาสตร์
104 อาจารย์ กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร คณะศึกษาศาสตร์
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
106 อาจารย์ ดร. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
108 อาจารย์ ดร. ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ คณะศึกษาศาสตร์
109 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
110 อาจารย์ ดร. ภารดี กำภู ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์
111 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
112 อาจารย์ ดร. กุลนันทน์ คันธิก คณะสังคมศาสตร์
113 อาจารย์ ดร. ชมชนก อรุณปลอด คณะสังคมศาสตร์
114 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล คณะสังคมศาสตร์
115 อาจารย์ ศิริลักษณ์ คงมนต์ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน
116 อาจารย์ ดร. ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
117 อาจารย์ ดร. ธนากร ทองประยูร วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
118 อาจารย์ อาภาพร พืชพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
119 อาจารย์ ธนกร ลักษณ์สมยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
120 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ศิริกิจ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
123 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
124 รองศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ คล้ายแก้ว สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
126 อาจารย์ ดร. ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
127 อาจารย์ ดร. ปิยะ บูชา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ปรีดาสุริยะชัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
129 อาจารย์ ดร. สราวุฒิ ตรีศรี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
130 อาจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ วรอุไร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
131 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้