รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF"

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. เอกตินัย จันทร์ศรี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัท อมาตยกุล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 อาจารย์ ดร. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ ดร. ปภาวี สมาธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ พญ ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์ คณะแพทยศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ อัจฉราพร เมฆศิขริน คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ บุญพรม คณะแพทยศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยามาระตี จัยสิน คณะแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ ประมงค์ คณะแพทยศาสตร์
12 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
13 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบำบัด
18 อาจารย์ ดร. ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร คณะกายภาพบำบัด
19 อาจารย์ เบญญาดา ธีระอรรถเวช คณะทันตแพทยศาสตร์
20 อาจารย์ กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร คณะทันตแพทยศาสตร์
21 อาจารย์ วรชน ยุกตานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
22 อาจารย์ อรศรี กำจรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. ณัฐินี ฐานะจาโร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล คณะพยาบาลศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
27 อาจารย์ ดร. ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ คณะพลศึกษา
28 อาจารย์ ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ คณะพลศึกษา
29 อาจารย์ ดร. พานิชย์ ยามชื่น คณะพลศึกษา
30 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
31 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
32 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์
34 อาจารย์ ดร. วิภากร วัฒนสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์
35 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ เพียซ้าย คณะวิทยาศาสตร์
37 อาจารย์ ดร. จามรี อมรโกศลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
39 อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ จรุญสุข คณะวิทยาศาสตร์
40 อาจารย์ ดร. ธนิต ศิริบุญ คณะวิทยาศาสตร์
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
42 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
43 อาจารย์ ดร. นพมณี ศุภนาม คณะวิทยาศาสตร์
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ตันตโยทัย คณะวิทยาศาสตร์
45 รองศาสตราจารย์ วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
46 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
48 อาจารย์ ดร. สุชาดา พงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์ บุญสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
51 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา เอี่ยมบู่ คณะวิทยาศาสตร์
53 อาจารย์ ดร. อิทธิพล สังเวียนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
54 อาจารย์ กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 รองศาสตราจารย์ นิตต์อลิน พันธุ์อภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 อาจารย์ ดร. ภัทริน โมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกฤต ใจสุดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
63 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
64 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
65 อาจารย์ ดร. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
66 อาจารย์ ดร. ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ คณะศึกษาศาสตร์
67 อาจารย์ ดร. นฤมล ศิระวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
68 อาจารย์ ดร. นัยนา ถาวรายุศม์ คณะศึกษาศาสตร์
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา จุลรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
70 อาจารย์ ดร. ภารดี กำภู ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์
71 อาจารย์ ดร. สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
72 อาจารย์ ดร. อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ คณะศึกษาศาสตร์
73 อาจารย์ จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์ คณะสังคมศาสตร์
74 อาจารย์ ดร. ชมชนก อรุณปลอด คณะสังคมศาสตร์
75 อาจารย์ ดร. ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
76 อาจารย์ ดร. อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
77 อาจารย์ ดร. ธนวรรณ วรสิงห์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
78 อาจารย์ อาภาพร พืชพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
79 อาจารย์ กิตติ วงศ์ต๊ะ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
80 อาจารย์ ธนกร ลักษณ์สมยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
81 อาจารย์ นพ.พัชรพล พัชรพจนากรณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
82 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
83 อาจารย์ วรพธู ตั้งสิรพัฒน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเทพ พูนพล สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาณี พูนพล สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
87 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี กล้าหาญ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
92 อาจารย์ ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
93 อาจารย์ ดร. วิทยา ผาคำ คณะวิทยาศาสตร์
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิรา ลำดวนหอ คณะวิทยาศาสตร์