รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ"

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

 

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา แจ่มผล คณะเภสัชศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ อนุรักษ์ ดาวลอย คณะแพทยศาสตร์
5 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
6 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
7 อาจารย์ อรศรี กำจรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
10 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
11 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
12 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กอง​ทิพย์​ คณะวิทยาศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
15 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
17 อาจารย์ ธิติพร ประมวน คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
22 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
23 อาจารย์ พญ.วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
24 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน