รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการตั้งคำถามในการจัดการเรียนการสอน (Questioning technique for Learning"

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
3 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
5 อาจารย์ วิภาพร เสรีเด่นชัย คณะเภสัชศาสตร์
6 อาจารย์ ธนาคม ศรีศฤงคาร คณะเศรษฐศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. ปภาวี สมาธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ ประมงค์ คณะแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. สุภาพร วิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ อนุรักษ์ ดาวลอย คณะแพทยศาสตร์
12 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์ คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ ดร. พีรยา เต็มเจริญสุข คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ วรชน ยุกตานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
17 อาจารย์ อรศรี กำจรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
18 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
19 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
20 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
21 อาจารย์ ดร. พัชรี เนียมศรี คณะพลศึกษา
22 อาจารย์ อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
23 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล คณะมนุษยศาสตร์
26 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
29 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
31 อาจารย์ ดร. สุพิชญ แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
32 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
33 อาจารย์ ดร. กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
35 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
36 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
37 อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
38 อาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
39 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
41 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
43 อาจารย์ ดร. กุลนันทน์ คันธิก คณะสังคมศาสตร์
44 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
45 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
47 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
48 อาจารย์ ดร. เมทินี ทนงกิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ปรีดาสุริยะชัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
50 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิรา ลำดวนหอม คณะวิทยาศาสตร์