รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "ทักษะการฟังและการตั้งคำถามเพื่อให้คำปรึกษานิสิต"

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. สุกัญญา มิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. จรรยารักษ์ สุริยุทธ คณะแพทยศาสตร์
3 อาจารย์ ดร. พร้อมจิต ศรียาภัย คณะแพทยศาสตร์
4 ศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ เล็กสกุลไชย คณะแพทยศาสตร์
5 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
6 อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล คณะกายภาพบำบัด
7 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด
8 อาจารย์ วาสนา​ เตโชวาณิชย์ คณะกายภาพบำบัด
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. สราวุธ ชัยวิชิต คณะพลศึกษา
12 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
13 อาจารย์ วีรยุทธ​ เกิดในมงคล คณะมนุษยศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ จรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา สิรสุนทร คณะวิทยาศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
18 อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช คณะวิทยาศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 อาจารย์ พชร อรุณานนท์ชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ คุณชื่น คณะศึกษาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา จุลรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. ชมชนก อรุณปลอด คณะสังคมศาสตร์
26 อาจารย์ ชญาณัสม์ เอี่ยมวรพงษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
27 อาจารย์ ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน