รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)"

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา นาผล คณะเภสัชศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
3 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ อัจฉราพร เมฆศิขริน คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ บุญพรม คณะแพทยศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ สิริภา ช้างศิริกุลชัย คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. สุภาพร วิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. พีรยา เต็มเจริญสุข คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
14 อาจารย์ ดร. อ้อมใจ​ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
17 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
18 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
19 อาจารย์ ดร. พัชรี เนียมศรี คณะพลศึกษา
20 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
21 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย คณะมนุษยศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิธัญญา วัณโณ คณะมนุษยศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. จุฑาธิปต์​ จันทร์​เอียด​ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
26 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ เพียซ้าย คณะวิทยาศาสตร์
28 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ จรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
31 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล ประยงค์พันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
33 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
34 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
37 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
38 ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล นาผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
40 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
41 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
42 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
43 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
45 อาจารย์ ดร. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์
48 อาจารย์ ดร. สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
49 อาจารย์ ดร. สุวิชา วันสุดล คณะศึกษาศาสตร์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
51 อาจารย์ ดร. ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สุขอารีย์ชัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
53 อาจารย์ ดร. นฤมล พระใหญ่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
55 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
56 อาจารย์ ดร. พิชชาดา ประสิทธิโชค สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
57 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้