รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "เครื่องมือสำหรับเกมการเรียนรู้ในชั้นเรียน"

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา นาผล คณะเภสัชศาสตร์
2 อาจารย์ ดร. พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. จรรยารักษ์ สุริยุทธ คณะแพทยศาสตร์
5 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต คณะแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ บุญพรม คณะแพทยศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยามาระตี จัยสิน คณะแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์
13 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
15 อาจารย์ ดร. พัชรี เนียมศรี คณะพลศึกษา
16 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรี จิรจริยาเวช คณะพลศึกษา
18 อาจารย์ ดร. จุฑาธิปต์​ จันทร์​เอียด​ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
19 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ จรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
22 ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล นาผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. สุวิชา วันสุดล คณะศึกษาศาสตร์
31 อาจารย์ ดร. ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
32 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
33 อาจารย์ พญ.วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
34 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
35 อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล คณะกายภาพบำบัด