รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่าน Zoom และ Microsoft Teams"

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป 

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา แจ่มผล คณะเภสัชศาสตร์
2 อาจารย์ ดร. พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
4 ศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ เล็กสกุลไชย คณะแพทยศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
6 อาจารย์ ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
9 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
10 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
13 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. ณพงศ หอมแย้ม คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. ธนวรรณ วรสิงห์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
18 อาจารย์ จัญจุรี อัศวุตมางกุร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
19 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สุขอารีย์ชัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
21 อาจารย์ ดร. อาทิตยา จารุจินดา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้