รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  โดยใข้ Moodle"

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์ คณะกายภาพบำบัด
2 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
3 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
5 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ จรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
6 อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเภสัชศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
10 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
12 อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. พิชชาดา ประสิทธิโชค สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
18 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
21 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล คณะเศรษฐศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. สุวิชา วันสุดล คณะศึกษาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
28 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
29 อาจารย์ อังคนา เกาะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
31 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์