รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "เครื่องมือสำหรับระดมสมองและแผนผังความคิดในชั้นเรียน"

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา สาลีหมัด บัณฑิตวิทยาลัย
3 อาจารย์ ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์
4 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
5 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. ณพงศ หอมแย้ม คณะศิลปกรรมศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
10 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
12 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
15 รองศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรใจ ลี่ทองอิน คณะศึกษาศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์
18 อาจารย์ พรหมมินทร์ ประไพพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
19 อาจารย์ ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
20 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. สุกัญญา มิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. สุพิชญ แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. สุวิชา วันสุดล คณะศึกษาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
28 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
29 อาจารย์ ดร. อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
30 อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
31 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
32 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา