รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การใช้แนวคิด Design thinking ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรม"

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ หนักแน่น คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา มานะกิจ คณะเภสัชศาสตร์
5 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยภิญโญ คณะกายภาพบำบัด
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
12 อาจารย์ ดร. อรัญญา ศรีจงใจ คณะมนุษยศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
14 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. อิทธิพล สังเวียนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. ศิโรนี โต๊ะสัน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
20 อาจารย์ ณัฐิกา ลี้สกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ปรีดาสุริยะชัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
22 อาจารย์ ดร. พิชชาดา ประสิทธิโชค สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
23 อาจารย์ ดร. อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้