รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Inquiry - based Learning"

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4 อาจารย์ ดร. ภัคจิรัตน์​ สิงหะบุตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5 รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเภสัชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร​ อยู่ปาน คณะเภสัชศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
9 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
11 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
12 อาจารย์ ธนาคม ศรีศฤงคาร คณะเศรษฐศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์ คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
17 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
18 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
20 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
30 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
31 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
32 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้