รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Project-based Learning"

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. สุกัญญา มิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
6 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
7 อาจารย์ ธนาคม ศรีศฤงคาร คณะเศรษฐศาสตร์
8 อาจารย์ อนุรักษ์ ดาวลอย คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ อรศรี กำจรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
12 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
13 อาจารย์ ดร. ฐิติมา กมลเนตร คณะมนุษยศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
16 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
18 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
19 อาจารย์ ธิติพร ประมวน คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมวล ชูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
25 อาจารย์ กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร คณะศึกษาศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
28 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน