รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Team Based Learning (TBL)"

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. สุกัญญา มิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
3 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
4 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
5 อาจารย์ เบญญาดา ธีระอรรถเวช คณะทันตแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
8 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
15 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
16 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา