ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

► รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ในปี 2565
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตารางสอนแบบชุดวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
การลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบชุดวิชา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการตั้งคำถามในการจัดการเรียนการสอน (Questioning technique for Learning) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง ทักษะการฟังและการตั้งคำถามเพื่อให้คำปรึกษานิสิต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การใช้ Portfolio เพื่อพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยการชี้แนะ (Coaching) จากครูนักบรรยายสู่โค้ชผู้ชี้แนะ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง เครื่องมือสำหรับเกมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (Infographic) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (VDO) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กับการเรียนการสอนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่าน Zoom และ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ Google Classroom และ Edmodo เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ Moodle เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง เครื่องมือสำหรับระดมสมองและแผนผังความคิดในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง การใช้แนวคิด Design thinking ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง Inquiry - based Learning เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง Project - based Learning เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2565
โครงการอบรม เรื่อง Problem Based Learning (PBL) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง Gamification: การเปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง Jigsaw Technique: สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
โครงการอบรม เรื่อง Team Based Learning (TBL) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
การประชาสัมพันธ์แนะนำชุดวิชา (Module) เลือกเสรียุคใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 

โครงการอบรม เรื่อง การเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน UKPSF รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัย Times High Education (THE) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
การเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" เมื่อวันที่ 11 กรฎาคม 2565
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือ/ตำราทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
โครงการอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

 

► รางวัลที่ได้รับ ในปี 2565
ได้รับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบ" และ "รางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น" ประจำปี 2564 และ ปี 2565
• โครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
การมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตร AUN-QA จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
อาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565
• คณะวิทยาศาสตร์ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
การมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ได้รับรางวัล "ราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการออกแบบ" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565