โครงการ Dare to change

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน และเป็นตัวแทนรับมอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการจากคุณชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายพิเศษในงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.swu.ac.th/