รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การเขียนหนังสือ/ตำราทางวิชาการ"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. อุทัย แก้วเพชร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
2 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7 รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9 อาจารย์ ดร. ภัคจิรัตน์​ สิงหะบุตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10 อาจารย์ ดร. สุกัญญา มิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
11 อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
13 รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเภสัชศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร​ อยู่ปาน คณะเภสัชศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
16 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ คณะเภสัชศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี คณะเภสัชศาสตร์
21 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
22 อาจารย์ วิภาพร เสรีเด่นชัย คณะเภสัชศาสตร์
23 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
24 อาจารย์ อรรัมภา ชื่นชม คณะเภสัชศาสตร์
25 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
27 อาจารย์ สุทธิดา พลายงาม คณะเศรษฐศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. กิตศราวุฒิ ขวัญชารี คณะแพทยศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญนันท์ นันทวิสัย คณะแพทยศาสตร์
32 ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศรี เดชะปัญญา คณะแพทยศาสตร์
33 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร บุรีรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
34 อาจารย์ นพพร โรจน์เพ็ญเพียร คณะแพทยศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ คณะแพทยศาสตร์
37 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ว่องวันดี คณะแพทยศาสตร์
39 รองศาสตราจารย์ ดร. มาลัย ทวีโชติภัทร์ คณะแพทยศาสตร์
40 รองศาสตราจารย์ ดร. รักษวรรณ พูนคำ คณะแพทยศาสตร์
41 รองศาสตราจารย์ สิริภา ช้างศิริกุลชัย คณะแพทยศาสตร์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา ศิริพรพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์
43 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล คณะแพทยศาสตร์
44 รองศาสตราจารย์ อรุชา ตรีศิริโชติ คณะแพทยศาสตร์
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข คณะกายภาพบำบัด
46 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบำบัด
48 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินาลัย ปิยะชน คณะทันตแพทยศาสตร์
50 อาจารย์ วรชน ยุกตานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินรำไพ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
53 อาจารย์ ดร. ณัฐวรา​ จันทร์เอี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา สุขวัจนี คณะพยาบาลศาสตร์
56 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
57 อาจารย์ ดร. จิราวรรณ ตอฤทธิ์ คณะพลศึกษา
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพล ต่อนี คณะพลศึกษา
59 อาจารย์ ทศพล ธานี คณะพลศึกษา
60 อาจารย์ ดร. ธัญมา หลายพัฒน์ คณะพลศึกษา
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุตตม์ สหนาวิน คณะพลศึกษา
62 อาจารย์ นุชรี เสนาคำ คณะพลศึกษา
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา
64 อาจารย์ ดร. ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ คณะพลศึกษา
65 อาจารย์ ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ คณะพลศึกษา
66 อาจารย์ ดร. พานิชย์ ยามชื่น คณะพลศึกษา
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว คณะพลศึกษา
68 อาจารย์ ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ คณะพลศึกษา
69 อาจารย์ สุธีรา เมืองนาโพธิ์ คณะพลศึกษา
70 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรี จิรจริยาเวช คณะพลศึกษา
72 อาจารย์ ดร. ฐิติมา กมลเนตร คณะมนุษยศาสตร์
73 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
74 รองศาสตราจารย์ นภสินธุ์ แผลงศร คณะมนุษยศาสตร์
75 อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย คณะมนุษยศาสตร์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิธัญญา วัณโณ คณะมนุษยศาสตร์
77 อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์ วรธำรง คณะมนุษยศาสตร์
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล คณะมนุษยศาสตร์
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล คณะมนุษยศาสตร์
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา สายณะรัตร์ชัย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
83 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ เพียซ้าย คณะวิทยาศาสตร์
85 อาจารย์ ดร. จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
86 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ จรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิรา ลำดวนหอม คณะวิทยาศาสตร์
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ตันตโยทัย คณะวิทยาศาสตร์
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ ศรีวิไล คณะวิทยาศาสตร์
93 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
94 รองศาสตราจารย์ ดร. วลัยกร นิตยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
95 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ แก่นทอง คณะวิทยาศาสตร์
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
98 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
99 อาจารย์ สุภิญญา​ วง​ษ์ศรีรักษา​ คณะวิทยาศาสตร์
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์ บุญสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
101 อาจารย์ ดร. อิทธิพล สังเวียนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ สถาพรประสาธน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
103 รองศาสตราจารย์ นิตต์อลิน พันธุ์อภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ศรีรมรื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
105 อาจารย์ ดร. วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
106 อาจารย์ ดร. ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
108 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
109 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
110 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
111 อาจารย์ ดร. ปรารถนา คงสำราญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ คณะศิลปกรรมศาสตร์
113 อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
114 อาจารย์ ดร. สืบสาย แสงวชิระภิบาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
115 อาจารย์ กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร คณะศึกษาศาสตร์
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
117 อาจารย์ ดร. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
119 อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรใจ ลี่ทองอิน คณะศึกษาศาสตร์
121 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
122 รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา คณะศึกษาศาสตร์
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์
124 อาจารย์ ดร. อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ คณะศึกษาศาสตร์
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง คณะศึกษาศาสตร์
126 อาจารย์ ดร. กฤติยา คันธโชติ คณะสังคมศาสตร์
127 อาจารย์ ดร. กุลนันทน์ คันธิก คณะสังคมศาสตร์
128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร นิพิฐวิทยา คณะสังคมศาสตร์
129 อาจารย์ ดร. ปริชัย ดาวอุดม บัณฑิตวิทยาลัย
130 อาจารย์ ดร. ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
132 อาจารย์ ดร. พชรพล อินทุเวศ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
133 อาจารย์ ดร. สุมนา วังสว่าง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
134 อาจารย์ ดร. ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
135 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
136 อาจารย์ ดร. ญาณภา บุญประกอบ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
137 อาจารย์ อาภาพร พืชพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงแข บุตรกูล วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
139 อาจารย์ ชญาณัสม์ เอี่ยมวรพงษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
140 อาจารย์ ชิดชนก ตั้งเจตน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศรา วงศ์ทอง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
142 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.พญ.พวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
144 อาจารย์ ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
145 อาจารย์ วร​รัตน์​ จองไพจิตรสกุล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
146 อาจารย์ วรพธู ตั้งสิรพัฒน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
147 อาจารย์ วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สุขอารีย์ชัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกริก ศักดิ์สุภาพ สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ศิริกิจ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
151 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
154 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี กล้าหาญ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
155 รองศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
156 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
157 อาจารย์ ดร. เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
158 รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ต้นโพธิ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
159 อาจารย์ จิตสุภา กิติผดุง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
160 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย แก้วพินิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
161 อาจารย์ ดร. ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
162 อาจารย์ ดร. อรรคพล วณิกสัมบัน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
163 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
164 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์