โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

             เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
น.ส.ชญานิศ รังสีเลิศ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผลงาน: การวิเคราะห์ Trend spring summer 2021 เพื่อนำมาออกแบบเครื่องประดับ
ควบคุมโดย ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล

รางวัลชมเชย ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
น.ส.ทิพย์ธัญญา สินเพ็ง นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผลงาน: แนวทางการพัฒนาข้อความแจ้งเตือนก่อนการเดินทางของผู้โดยสารสายการบินโอมานแอร์
ควบคุมโดย อ.ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ์