เอกสารประกอบการอบรม

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST)
เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

หลักสูตรตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570