ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "Academic Development Training ครั้งที่ 3

 

กรุณา คลิ๊ก บนหัวข้อการอบรมเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อ

 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย รศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.

การเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF โดย รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทักษะการให้การปรึกษานิสิต โดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย  วันที่ 19 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.

เทคนิคการแนะแนวและให้คำปรึกษา โดย รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี คณะศึกษาศาสตร์  วันที่ 19 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยเสียง (Podcast) โดย ผศ.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์, อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน และ อาจารย์ ดร.อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  วันที่ 20 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเลิก)

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (Infographic) โดย  อาจารย์ ดร.อภิชญา อังคะวิภาต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  วันที่ 20 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วย VDO โดย อาจารย์ อธิป เตชะพงศธร  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 20 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลลัพธ์กาเรเรียนรู้ (Workshop) โดย ผศ.ดร.พนิดา ศกุนตนาค, ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา และ ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 21 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.

เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ Moodle  โดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 21 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร โดย รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 21 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ "Design Thinking" โดย ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล, ผศ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ และ อาจารย์ ดร.สิริฉัตร ชนะดัง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  วันที่ 22 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.

Community-based Learning โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  วันที่ 22 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

Jigsaw Technique: สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  วันที่ 22 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

Gamification: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม โดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และ รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  วันที่ 23 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.

เทคนิคการใช้คำถามผ่านเกมการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ และ ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ คณะศึกษาศาสตร์  วันที่ 23 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดย รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์  วันที่ 23 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.