ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกิจ

 TitleSize 
สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินิสิตสหกิจศึกษา50.00 KBDownload
สก.02 แบบเสนองานสหกิจศึกษา61.00 KBDownload
สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา100.50 KBDownload
สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือสหกิจศึกษา52.00 KBDownload
สก.05 แบบยืนยันการตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา46.00 KBDownload
สก.06 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน67.00 KBDownload
สก.07 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา73.00 KBDownload
สก.08 แบบขออนุญาตการออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา30.38 KBDownload
สก.08-1 แบบรายงานการนิเทศงานสหกิจศึกษา UnknownDownload
สก.09 แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา23.21 KBDownload
สก.10 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา19.31 KBDownload
สก.11 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา19.58 KBDownload