รายชื่ออาจารย์นิเทศ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้
คณะมนุษยศาสตร์
25480091102679    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  1/2560
25490091108047    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   1/2560
25480091103967    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก   1/2560
25460091103989    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 1/2560
25570091102499    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ  (หลักสูตรนานาชาติ)  1/2562
25510091107994    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   1/2561
25520091104002    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา   1/2560
25520091104013    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์
25450091100944    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1/2560
25450091100966    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 1/2560
25450091100999    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1/2560
25450091100911    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  1/2560

คณะพลศึกษา
25550091103937    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1/2561
25520091104338    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 1/2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
25430091100874    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศกวรรมไฟฟ้า 1/2560
25430091100885    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1/2560
25410091100321    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 1/2560
25420091100513    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1/2560
25490091111963    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1/2561
25410091100332    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1/2560
25530091102743    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2560
25570091102488    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  1/2560

คณะเศรษฐศาสตร์
25490091108069    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1/2561

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
25620091100225    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 1/2562

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
25550091102194    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 1/2561
25550091102205    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 1/2561

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
25500091109354    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 1/2562
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 1/2560
25620091100299    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง  1/2562
25620091100235    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 1/2562

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
25520091104079    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1/2560

 

มาตรฐานการนิเทศงาน

  1. คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก   สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  2. สถานศึกษาต้องจัดระบบพี่เลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ ทั้งนี้ ตามที่สถานศึกษากำหนด
  3. คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจำสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
  4. สถานศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
  5. คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกำหนดการนิเทศ
  6. คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา
  7. สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
  8. ในการนิเทศงานต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ -หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมกันทั้งสามฝ่าย
  9. คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง
  10. คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจำาเป็นของแต่ละสาขาวิชา