ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

Nopphagorn Kittikundecha 0 795

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  • การออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การเผยแพร่ ต่อยอด และการใช้ประโยชน์ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วิทยากร : ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

วันที่จัดอบรม : วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  8.30 – 16.00 น.

สถานที่ : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ซึ่งหลังจากอบรม  จะเปิดให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับผู้นำไปประยุกต์ใช้  แล้วประสบปัญหา  โดยท่านสามารถเลือกมาปรึกษาในวันใดก็ได้ใน 3 วันนี้

             ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 9.00-12.00น.  

             ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563       เวลา 9.00-12.00น.            

             ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563     เวลา 9.00-12.00น.            

ให้คำปรึกษาโดย 

1. ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

2. ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

 

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Nopphagorn Kittikundecha 0 6589

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]
         ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning ในรายวิชา เพื่อสร้างนิสิตให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
     
         พิเศษ สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับเงินรางวัล
10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (สำหรับผลงานดีเด่น) และ
5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล (สำหรับผลงานระดับดี)

         สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 13 ปี

Nopphagorn Kittikundecha 0 1469

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานและมอบต้นไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 13 ปี ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First89101113151617Last