ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติ”

Nopphagorn Kittikundecha 0 520

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 40 ท่าน  ในวันพุธที่ 7 และ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย อ.ดร.รังรอง สมมิตร,  อ.ดร.รุจน์ ฦาชา,  อ.ดร.นันทิณา นิลายน จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ อ.ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ จากภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในแต่ละรุ่น และสถานที่ในการจัดอบรม

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ทางออนไลน์

Nopphagorn Kittikundecha 0 585

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางออนไลน์  ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ และ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับจำนวน 60 ท่าน ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งช่องทางการเข้าร่วมผ่านทางอีเมล

เมื่อเข้าร่วมอบรมในหัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

โครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” รุ่น 5

Nopphagorn Kittikundecha 0 317

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่น 5  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์  ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่น 5 โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

RSS
123468910Last

Media