ข่าวสาร

การอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565

Nopphagorn Kittikundecha 0 274

มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และ 20 – 24 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามวิธีการสมัครเข้าร่วม  และรายละเอียดของการอบรมในแต่ละหัวข้อ ได้จากการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายวิชาการทางแบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย, เฟสบุ๊คของPRswu, เฟสบุ๊คของฝ่ายวิชาการ และเวปไซต์ของฝ่ายวิชาการ ในลำดับต่อไป

 

มหาวิทยาลัย ขอเชิญ  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 5

Nopphagorn Kittikundecha 0 431

มหาวิทยาลัย ขอเชิญ  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 5 และเข้าร่วมฟังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ UKPSF

***เมื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้รับรายชื่อผู้สมัครแล้ว  จะทำการส่งรายชื่อไปที่สังกัดเพื่อให้ตรวจสอบและอนุมัติการสมัคร***

วันและเวลาในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ UKPSF จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติ”

Nopphagorn Kittikundecha 0 573

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 40 ท่าน  ในวันพุธที่ 7 และ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย อ.ดร.รังรอง สมมิตร,  อ.ดร.รุจน์ ฦาชา,  อ.ดร.นันทิณา นิลายน จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ อ.ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ จากภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในแต่ละรุ่น และสถานที่ในการจัดอบรม

 

RSS
123468910Last