บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
การกำหนดตำแหน่งชื่อสาขาวิชาและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03      แบบฟอร์ม   ตัวอย่าง      คำอธิบาย 
     -  แบบฟอร์ม ก.พ.ว. มศว01    แบบฟอร์ม ก.พ.ว. มศว02  
     -  แบบฟอร์ม ก.พ.อ. มศว03/2563     แบบฟอร์ม ก.พ.อ. มศว04/2563    
2. ผลงานวิชาการ            
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ตำรา/หนังสือ      
แบบฟอร์ม
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  วิจัย/ผลงานอื่นๆ   แบบฟอร์ม
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ปี 2563  แบบฟอร์ม  
    -  
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ปี 2565 แบบฟอร์ม
    -  คำจำกัดความของผลงานวิชาการ  (PDF)
3. เอกสารประกอบการสอน    ตัวอย่าง
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล  แบบฟอร์ม
5. เอกสารรับรองภาระงานสอน   แบบฟอร์ม
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  แบบฟอร์ม
7. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ แบบฟอร์ม  
8. บันทึกข้อความขอตำแหน่ง แบบฟอร์ม    
9. บันทึกข้อความแจ้งการโอนเงิน แบบฟอร์ม 

10. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร และแบบเสนอวาระฯ  แบบฟอร์ม  

เอกสารที่ต้องส่งประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้


เอกสารประกอบการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการขึ้นโปรดเกล้าฯ ศาสตราจารย์ 

หมายเหตุ
เอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้เข้าเล่ม
เอกสารตามข้อ 6 ให้แนบ course syllabus ของรายวิชาสอนที่ยื่นขอตำแหน่งเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย