การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 19-814

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ จะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2558 ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษาขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ โดยนิสิตได้รับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเขียนจดหมายสมัครงานและ Resume เลือกงานอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรในสังคมการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ทักษะการทำงาน "Team Work" เพื่อความสำเร็จ

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552” วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการฝึกอบรมรองคณบดีฝ่ายวิชาการของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามหลักมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาตลอดจนการทวนสอบผลการประเมินรายวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป